Συμπυκνωτικές Μονάδες

Συμπυκνωτική μονάδα Carrier με συμπιεστή Copeland Scroll
μέ ένΑ ΣυμΠιέΣΤΗ COpELANd SCrOLL ΣΤΑθέρων ΣΤροΦων
μοντέλα μεσαίων θερμοκρασιών
Code
κωδικός
HP Capacity / Απόδοση kW
(-10°C/+42°C,R-404A)
Price List
Τιμή
GQH ZB15 2,00 2,9 3.300,00
GQH ZB19 2,50 3,6 3.400,00
GQH ZB21 3,00 4,1 3.500,00
GQH ZB26 3,50 4,9 3.720,00
GQH ZB30 4,00 5,5 3.850,00
GQH ZB38 5,00 6,4 4.260,00
GQH ZB45 6,00 7,8 4.400,00
GQH ZB50 7,00 9,9 6.120,00
GQH ZB56 7,50 12,5 7.080,00
GQH ZB58 8,00 13,2 6.300,00
GQH ZB66 9,00 13,9 6.550,00
GQH ZB75 10,00 15,0 7.400,00
GQH ZB76 10,00 15,5 6.600,00
GQH ZB92 13,00 16,8 8.600,00
GQH ZB95 13,00 17,3 8.300,00
GQH ZB11 15,00 18,3 9.030,00
GQH ZB114 16,00 18,9 8.600,00
μοντέλα Χαμηλών θερμοκρασιών
Code
κωδικός
HP Capacity / Απόδοση kW
(-30°C/+42°C,R-404A)
Price List
Τιμή
GQL ZF09 2,75 1,9 4.030,00
GQL ZF11 3,50 2,3 4.100,00
GQL ZF15 5,00 3,2 4.500,00
GQL ZF18 6,00 3,8 4.750,00
GQL ZF24 7,50 5,0 7.100,00
GQL ZF33 10.50 6,1 7.300,00
GQL ZF40 12.50 7,6 7.950,00
GQL ZF48 15,00 8,0 8.300,00

Συμπυκνωτική μονάδα Carrier με συμπιεστή Copeland Scroll
dIgITAL ΣυμΠιέΣΤΗΣ COpELANd SCrOLL
μοντέλα μεσαίων θερμοκρασιών
Code
κωδικός
HP Capacity / Απόδοση kW
(-10°C/+42°C,R-404A)
Price List
Τιμή
WPH ZBD30 4,0 5,5 6.100,00
WPH ZBD45 6,0 7,8 6.500,00
WPH ZBD76 10,0 13,0 8.100,00
δυο ΠΑρΑλλΗλιΣμένοι COpELANd SCrOLL ΣυμΠιέΣΤέΣ ΣΤΑθέρων ΣΤροΦων
μοντέλα μεσαίων θερμοκρασιών
Code
κωδικός
HP Capacity / Απόδοση kW
(-10°C/+42°C,R-404A)
Price List
Τιμή
GQH ZB60TWIN 8,0 11,0 8.200,00
GQH ZB76TWIN 10,0 13,2 8.550,00
GQH ZB90TWIN 12,0 16,2 9.800,00
GQH ZB100TWIN 14,0 18,1 10.150,00
GQH ZB112TWIN 15,0 19,2 13.750,00
Carrier Quietor includes:
• Scroll compressor Copeland.
• 1 or 2 (Digital or fixed Speed).
• Oversized Condenser for 42°C ambient.
• Control Panel.
• HP & LP controllers.
• Fan speed controller for low noise levels.
• Liquid line filter with sight glass.
• Charged with Nitrogen.
• Packed in wooden box for safe transport.
• All models with 2 fans supply 230V / -1 / 50hz
All C/U are manufactured with CE standards
Όλες οι συμπυκνωτικές μονάδες έχουν κατασκευαστεί βάσει CE
Οι συμπυκνωτικές μονάδες Carrier Quietor περιλαμβάνουν:
• Ένα ή δύο κυλινδρικούς συμπιεστές Copeland
(ψηφιακούς ή σταθερών στροφών ).
• Διαστασιολογημένο συμπυκνωτή για εξωτερική θερμοκρασία 42°C.
• Πίνακας ελέγχου.
• Ελεγκτές υψηλής και χαμηλής πίεσης.
• Ρυθμιστή ταχύτητας ανεμιστήρα για χαμηλά επίπεδα θορύβου.
• Φίλτρο γραμμής υγρού με υαλοδείκτη.
• Πλήρωση με άζωτο.
• Πακεταρισμένο σε ξύλινο κουτί για ασφαλή μεταφορά.
• Όλα τα μοντέλα έχουν 2 ανεμιστήρες 230V / -1 / 50hz
Carrier Quietor includes:
• Scroll compressor Copeland.
• 1 or 2 (Digital or fixed Speed).
• Oversized Condenser for 42°C ambient.
• Control Panel.
• HP & LP controllers.
• Fan speed controller for low noise levels.
• Liquid line filter with sight glass.
• Charged with Nitrogen.
• Packed in wooden box for safe transport.
• All models with 2 fans supply 230V / -1 / 50hz
All C/U are manufactured with CE standards
Όλες οι συμπυκνωτικές μονάδες έχουν κατασκευαστεί βάσει CE
Οι συμπυκνωτικές μονάδες Carrier Quietor περιλαμβάνουν:
• Ένα ή δύο κυλινδρικούς συμπιεστές Copeland
(ψηφιακούς ή σταθερών στροφών ).
• Υπερ-διαστασιολογημένο συμπυκνωτή για εξωτερική θερμοκρασία 42°C.
• Πίνακας ελέγχου.
• Ελεγκτές υψηλής και χαμηλής πίεσης.
• Ρυθμιστή ταχύτητας ανεμιστήρα για χαμηλά επίπεδα θορύβου.
• Φίλτρο γραμμής υγρού με υαλοδείκτη.
• Πλήρωση με άζωτο.
• Πακεταρισμένο σε ξύλινο κουτί για ασφαλή μεταφορά.
• Όλα τα μοντέλα έχουν 2 ανεμιστήρες 230V / -1 / 50hz

Συμπυκνωτική μονάδα Carrier με συμπιεστή Copeland Scroll
δυο ΠΑρΑλλΗλιΣμένοι COpELANd SCrOLL ΣυμΠιέΣΤέΣ ΣΤΑθέρων ΣΤροΦων
μοντέλα Χαμηλών θερμοκρασιών
Code
κωδικός
HP Capacity / Απόδοση kW
(-30°C/+42°C,R-404A)
Price List
Τιμή
GQL ZF49TWIN 8,0 9,6 12.150,00
GQH ZF66TWIN 10,0 11,4 12.600,00
GQH ZF80TWIN 12,0 14,0 13.960,00
Όλες οι συμπυκνωτικές μονάδες έχουν κατασκευαστεί βάσει CE
δυο ΣυμΠιέΣΤέΣ COpELANd SCrOLL (1 dIgITAL & 1 ΣΤΑθέρων ΣΤροΦων)
μοντέλα μεσαίων θερμοκρασιών
Code
κωδικός
HP Capacity / Απόδοση kW
(-10°C/+42°C,R-404A)
Price List
Τιμή
GQH ZBD60 8,0 11,0 10.300,00
GQH ZBD90 12,0 16,2 12.000,00
Όλες οι συμπυκνωτικές μονάδες έχουν κατασκευαστεί βάσει CE

Συμπυκνωτική μονάδα Carrier τύπου gF με ημιερμητικού τύπου συμπιεστές Copeland
μοντέλα τύπου discus
Code
κωδικός
Condenser Fans
Ανεμιστήρες συμπυκνωτή
Price List
Τιμή
GF KSJ 15X DZ 1 x 350mm 1.480,00
GF DLE 20X FZ 1 x 350mm 1.975,00
GF KSL 20X FZ 1 x 350mm 1.700,00
GF DLF 30X HZ 2 x 350mm 2.480,00
GF DLL 30X HZ 2 x 350mm 2.500,00
GF DLL 40X HZ 2 x 350mm 2.600,00
GF LSG 40X HZ 2 x 350mm 2.510,00
GF 3DA 50X LZ 2 x 450mm 4.200,00
GF 2DB 75X LZ 2 x 450mm 3.950,00
GF 2DL 75X LZ 2 x 450mm 3.800,00
GF 3DA 75X NZ 2 x 500mm 4.800,00
GF 3DC 75X LZ 2 x 450mm 4.360,00
GF 3DC100X NZ 2 x 500mm 5.000,00
GF 3DS100X LZ 2 x 450mm 4.850,00
GF 3DS150X PZ 2 x 500mm 5.700,00
GF 4DA200X PZ 2 x 500mm 5.550,00
GF 4DH250X RZ 4 x 500mm 7.350,00
GF 4DJ300X RZ 4 x 500mm 7.730,00
GF 4DL150X PZ 2 x 500mm 6.120,00
GF 4DT220X PZ 2 x 500mm 6.630,00
GF 6DH350X TZ 4 x 500mm 9.400,00
GF 6DJ400X TZ 4 x 500mm 10.000,00
GF 6DT320X RZ 4 x 500mm 10.400,00
Carrier C/U includes:
• S/H reciprocating compressor Copeland.
• Oversized Condenser for 42°C ambient.
• Liquid receiver.
• Flexible at discharge line.
• OPS oil pressure switch from 4½ ΗΡ.
• Charged with Nitrogen.
• Packed in wooden box for safe transport.
• Fans supply 400V / 3 / 50Hz
Οι συμπυκνωτικές μονάδες Carrier περιλαμβάνουν:
• Ημιερμητικό παλινδρομικό συμπιεστή Copeland.
• Υπερ-διαστασιολογημένο συμπυκνωτή για εξωτερική θερμοκρασία 42°C.
• Δοχείο υγρού.
• Εύκαπτο στη γραμμή υγρού.
• Διακόπτη πίεσης λαδιού OPS από 4½ ΗΡ.
• Πλήρωση με άζωτο.
• Πακεταρισμένο σε ξύλινο κουτί για ασφαλή μεταφορά.
• Ηλεκτρικήη σύνδεση αναεμιστήρων 400V / 3 / 50Hz
All C/U are manufactured with CE standards.
Όλες οι συμπυκνωτικές μονάδες έχουν κατασκευαστεί βάσει CE

Bitzer
μοντέλα μεσαίων – υψηλών θερμοκρασιών
Code
κωδικός
Condenser Fans
Ανεμιστήρες συμπυκνωτή
Price List
Τιμή
GFB-R 2FC3.2Y FZ/4 1 x 450mm 2.020,00
GFB-R 2EC3.2Y FZ/4 1 x 450mm 2.250,00
GFB-R 2DC3.2Y HZ/8 2 x 350mm 2.600,00
GFB-R 2CC4.2Y HZ/8 2 x 350mm 2.650,00
GFB-R 4FC5.2Y HZ/8 2 x 350mm 3.100,00
GFB-R 4EC6.2Y LZ/14 2 x 450mm 3.700,00
GFB-R 4DC7.2Y LZ/14 2 x 450mm 3.900,00
GFB-R 4CC9.2Y NZ/18 2 x 500mm 4.700,00
GFB-R 4VCS10.2Y NZ/18 2 x 500mm 5.800,00
GFB-R 4TCS12.2Y NZ/18 2 x 500mm 5.900,00
GFB-R 4PCS15.2Y PZ/18 2 x 500mm 6.400,00
GFB-R 4NCS20.2Y PZ/18 2 x 500mm 7.000,00
GFB-R 4J-22.2Y RZ/24 4 x 500mm 8.800,00
GFB-R 4H-25.2Y RZ/24 4 x 500mm 9.000,00
GFB-R 4G-30.2Y RZ/24 4 x 500mm 9.500,00
GFB-R 6J-33.2Y TZ/42 4 x 500mm 11.300,00
GFB-R 6H-35.2Y TZ/42 4 x 500mm 11.500,00
GFB-R 6F-40.2Y TZ/42 4 x 500mm 12.000,00
GFB-R 6G-40.2Y TZ/42 4 x 500mm 12.000,00
GFB-R 6F-50.2Y TZ/42 4 x 500mm 13.000,00
Bitzer C/U includes:
• Semi Hermetic reciprocating compressor Bitzer.
• Oversized Condenser for 42°C ambient.
• Liquid receiver.
• Flexible at discharge line.
• Charged with Nitrogen.
• Packed in wooden box for safe transport.
• Fans supply 400V / 3 / 50Hz
All C/U are manufactured with CE standards
Όλες οι συμπυκνωτικές μονάδες έχουν κατασκευαστεί βάσει CE
Οι συμπυκνωτικές μονάδες Bitzer διαθέτουν:
• Ημιερμητικό παλινδρομικό συμπιεστή Bitzer.
• Υπερ-διαστασιολογημένο συμπυκνωτή για εξωτερική θερμοκρασία 42°C.
• Δοχείο υγρού.
• Ευκαμπτό στη γραμμή κατάθλιψης.
• Πλήρωση με άζωτο.
• Πακεταρισμένο σε ξύλινο κουτί για ασφαλή μεταφορά.
• Ηλεκτρική σύνδεση ανεμιστήρων 400 / 3 / 50Hz

Bitzer
μοντέλα μεσαίων-Χαμηλών θερμοκρασιών
Code
κωδικός
Condenser Fans
Ανεμιστήρες συμπυκνωτή
Price List
Τιμή
GFB-R 2FC2.2Y FZ/4 1 x 450mm 2.000,00
GFB-R 2EC2.2Y FZ/4 1 x 450mm 2.200,00
GFB-R 2DC2.2Y HZ/8 2 x 350mm 2.500,00
GFB-R 2CC3.2Y HZ/8 2 x 350mm 2.550,00
GFB-R 4FC3.2Y HZ/8 2 x 350mm 2.850,00
GFB-R 4EC4.2Y LZ/14 2 x 450mm 3.550,00
GFB-R 4DC5.2Y LZ/14 2 x 450mm 3.780,00
GFB-R 4CC6.2Y NZ/18 2 x 500mm 4.600,00
GFB-R 4VCS6.2Y NZ/18 2 x 500mm 5.500,00
GFB-R 4TCS8.2Y NZ/18 2 x 500mm 5.500,00
GFB-R 4PCS10.2Y PZ/18 2 x 500mm 5.950,00
GFB-R 4NCS12.2Y PZ/18 2 x 500mm 6.300,00
GFB-R 4J-13.2Y RZ/24 4 x 500mm 8.500,00
GFB-R 4H-15.2Y RZ/24 4 x 500mm 8.500,00
GFB-R 4G-20.2Y RZ/24 4 x 500mm 8.800,00
GFB-R 6J-22.2Y TZ/42 4 x 500mm 10.400,00
GFB-R 6H-25.2Y TZ/42 4 x 500mm 10.300,00
GFB-R 6G-30.2Y TZ/42 4 x 500mm 11.250,00
GFB-B 6F-40.2Y RZ/24 4 x 500mm 10.850,00
Bitzer C/U includes:
• Semi Hermetic reciprocating compressor Bitzer.
• Oversized Condenser for 42°C ambient.
• Liquid receiver.
• Flexible at discharge line.
• Charged with Nitrogen.
• Packed in wooden box for safe transport.
• Fans supply 400V / 3 / 50Hz
All C/U are manufactured with CE standards
Όλες οι συμπυκνωτικές μονάδες έχουν κατασκευαστεί βάσει CE
Οι συμπυκνωτικές μονάδες Bitzer διαθέτουν:
• Ημιερμητικό παλινδρομικό συμπιεστή Bitzer.
• Υπερ-διαστασιολογημένο συμπυκνωτή για εξωτερική θερμοκρασία 42°C.
• Δοχείο υγρού.
• Ευκαμπτό στη γραμμή κατάθλιψης.
• Πλήρωση με άζωτο.
• Πακεταρισμένο σε ξύλινο κουτί για ασφαλή μεταφορά.
• Ηλεκτρική σύνδεση ανεμιστήρων 400 / 3 / 50Hz

Bitzer
μοντέλα Χαμηλών θερμοκρασιών
Code
κωδικός
Condenser Fans
Ανεμιστήρες συμπυκνωτή
Price List
Τιμή
GFB-B 2FC2.2Y DZ/4 1 x 350mm 1.800,00
GFB-B 2EC2.2Y DZ/4 1 x 350mm 2.000,00
GFB-B 2DC2.2Y DZ/4 1 x 350mm 2.100,00
GFB-B 2CC3.2Y FZ/4 1 x 450mm 2.350,00
GFB-B 4FC3.2Y FZ/4 1 x 450mm 2.650,00
GFB-B 4EC4.2Y FZ/4 1 x 450mm 2.750,00
GFB-B 4DC5.2Y HZ/8 2 x 350mm 3.300,00
GFB-B 4CC6.2Y HZ/8 2 x 350mm 3.800,00
GFB-B 4VCS6.2Y HZ/8 2 x 350mm 4.700,00
GFB-B 4TCS8.2Y LZ/14 2 x 450mm 5.300,00
GFB-B 4PCS10.2Y LZ/14 2 x 450mm 5.500,00
GFB-B 4NCS12.2Y LZ/14 2 x 450mm 5.850,00
GFB-B 4J-13.2Y NZ/18 2 x 500mm 7.150,00
GFB-B 4H-15.2Y NZ/18 2 x 500mm 7.120,00
GFB-B 4G-20.2Y PZ/18 2 x 500mm 7.850,00
GFB-B 6J-22.2Y PZ/18 2 x 500mm 8.600,00
GFB-B 6H-25.2Y RZ/24 4 x 500mm 9.500,00
GFB-B 6G-30.2Y RZ/24 4 x 500mm 10.500,00
Bitzer C/U includes:
• Semi Hermetic reciprocating compressor Bitzer.
• Oversized Condenser for 42°C ambient.
• Liquid receiver.
• Flexible at discharge line.
• Charged with Nitrogen.
• Packed in wooden box for safe transport.
• Fans supply 400V / 3 / 50Hz
All C/U are manufactured with CE standards
Όλες οι συμπυκνωτικές μονάδες έχουν κατασκευαστεί βάσει CE
Οι συμπυκνωτικές μονάδες Bitzer διαθέτουν:
• Ημιερμητικό παλινδρομικό συμπιεστή Bitzer.
• Υπερ-διαστασιολογημένο συμπυκνωτή για εξωτερική θερμοκρασία 42°C.
• Δοχείο υγρού.
• Ευκαμπτό στη γραμμή κατάθλιψης.
• Πλήρωση με άζωτο.
• Πακεταρισμένο σε ξύλινο κουτί για ασφαλή μεταφορά.
• Ηλεκτρική σύνδεση ανεμιστήρων 400 / 3 / 50Hz

L’unite Συμπυκνωτική μονάδα με κλειστού τύπου συμπιεστή
Ψυκτικό r-134a
Code
κωδικός
Type
Τύπος
HP Voltage
τάση
Capacity
Απόδοση kW*
Price List
Τιμή
CAE4440Y HR MBP/HMBP 1 220/1/50 0,482 282,00
CAE4448Y HR MBP/HMBP 3 220/1/50 0,595 295,00
CAJ4461Y HR MBP/HMBP 1 220/1/50 0,759 346,00
CAJ4492Y HR MBP/HMBP 3 220/1/50 1,080 413,00
CAJ4511Y HR MBP/HMBP 1 220/1/50 1,440 458,00
FH4518Y HR MBP/HMBP 1 1/2220/1/50 2,117 771,00
FH4525Y HR MBP/HMBP 2 220/1/50 2,715 863,00
TFH4518Y HR MBP/HMBP 1 1/2400/3/50 2,117 773,00
TFH4525Y HR MBP/HMBP 2 400/3/50 2,715 842,00
TAG4528Y HR MBP/HMBP 2 1/2400/3/50 2,745 1.297,00
TAG4534Y HR MBP/HMBP 3 400/3/50 3,459 1.377,00
TAG4537Y HR MBP/HMBP 3 1/4400/3/50 3,967 1.469,00
TAG4543Y HR MBP/HMBP 3 1/2400/3/50 4,248 1.496,00
*Capacity kW for MBP/HMBP: Evaporating -10°C, Ambient 43°C, return gas
superheated 11k
* Οι αποδόσεις σε kW για MBP/HMBP έχουν μετρηθεί σε: Θερμοκρασία
εξάτμισης -10°C, Θερμοκρασία περιβάλλοντος 43°C, Υπέρθερμο αέριο
επιστροφή 11k
*Capacity kW for LBP: Evaporating -30°C, Ambient 43°C, return gas
superheated 32k
* Οι αποδόσεις σε kW για LBP έχουν μετρηθεί σε: Θερμοκρασία εξάτμισης
-30°C, Θερμοκρασία περιβάλλοντος 43°C, Υπέρθερμο αέριο επιστροφή 32k

L’unite Συμπυκνωτική μονάδα με κλειστού τύπου συμπιεστή
refrigerant r-404Α
Ψυκτικό r-404Α
Code
κωδικός
Type
Τύπος
HP Voltage
Τάση
Capacity
Απόδοση kW*
Price List
Τιμή
CAET 2417Z BR LBP (Χαμηλή) 1 220/1/50 0,295 316,00
CAET 2420Z BR LBP (Χαμηλή) 1 220/1/50 0,359 307,00
CAET 2424Z BR LBP (Χαμηλή) 5 220/1/50 0,459 351,00
CAJT 2428Z BR LBP (Χαμηλή) 5 220/1/50 0,434 339,00
CAJT 2432Z BR LBP (Χαμηλή) 3 220/1/50 0,483 393,00
CAJT 2446Z BR LBP (Χαμηλή) 1 220/1/50 0,650 452,00
CAJT 2464Z BR LBP (Χαμηλή) 1
1
/
2
220/1/50 0,898 511,00
FHT 2480Z BR LBP (Χαμηλή) 2 220/1/50 1,478 920,00
TAJT 2464Z BR LBP (Χαμηλή) 1
1
/
2
400/3/50 0,898 642,00
TFHT 2480Z BR LBP (Χαμηλή) 2 400/3/50 1,478 904,00
TFHT 2511Z BR LBP (Χαμηλή) 3 400/3/50 1,934 946,00
TAGT 2516Z BR LBP (Χαμηλή) 4 400/3/50 2,683 1.564,00
TAGT 2522Z BR LBP (Χαμηλή) 5 400/3/50 3,450 1.639,00
CAET 9450ZMHR MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) 3 220/1/50 0,642 354,00
CAET 9460ZMHR MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) 1 220/1/50 0,775 357,00
CAET 9470ZMHR MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) 5 220/1/50 0,928 361,00
CAJT 9480ZMHR MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) 3 220/1/50 1,118 445,00
CAJT 9510ZMHR MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) 1 220/1/50 1,298 473,00
CAJT 9513ZMHR MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) 1
1
/
8
220/1/50 1,703 511,00
CAJT 4517ZHR MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) 1
1
/
4
220/1/50 1,969 621,00
CAJT 4519ZHR MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) 1
1
/
2
220/1/50 2,498 641,00
TAJT 4519ZHR MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) 1
1
/
2
400/3/50 2,498 792,00
FHT 4524ZHR MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) 2 220/1/50 2,900 950,00
FHT 4531ZHR MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) 2
1
/
2
220/1/50 3,944 1.270,00
TFHT 4524ZHR MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) 2 400/3/50 2,900 883,00
TFHT 4531ZHR MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) 2
1
/
2
400/3/50 3,944 1.168,00
TFHT 4540ZHR MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) 3 400/3/50 4,306 1.329,00
FHT 4540ZHR MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) 3 220/1/50 4,306 1.381,00
TAGT 4546ZHR MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) 4 400/3/50 4,781 1.668,00
TAGT 4553ZHR MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) 4
1
/
2
400/3/50 5,922 1.798,00
TAGT 4561ZHR MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) 5 400/3/50 6,083 1.923,00
TAGT 4568ZHR MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) 6 400/3/50 7,716 2.227,00
TAGT 4573ZHR MBP/HMBP (Μεσαία / Υψηλή) 6
1
/
4
400/3/50 8,069 2.273,00
*Capacity kW for MBP/HMBP: Evaporating -10°C, Ambient 43°C, return gas
superheated 11k
* Οι αποδόσεις σε kW για MBP/HMBP έχουν μετρηθεί σε: Θερμοκρασία
εξάτμισης -10°C, Θερμοκρασία περιβάλλοντος 43°C, Υπέρθερμο αέριο
επιστροφή 11k
*Capacity kW for LBP: Evaporating -30°C, Ambient 43°C, return gas
superheated 32k
* Οι αποδόσεις σε kW για LBP έχουν μετρηθεί σε: Θερμοκρασία εξάτμισης
-30°C, Θερμοκρασία περιβάλλοντος 43°C, Υπέρθερμο αέριο επιστροφή 32k

Συμπυκνωτικές μονάδες Carrier τύπου gSB χωρίς
ενσωματωμένο συμπυκνωτή
μοντέλα μεσαίων θερμοκρασιών
Code
κωδικός
Compressor
Συμπιεστής
Receiver
δοχείο υγρού dm³
Price List
Τιμή
GSB-R KSJ15X Z DKSJ15X 26 3.120,00
GSB-R DLE20X Z DLE20X 26 3.300,00
GSB-R DLF30X Z DLF30X 26 3.630,00
GSB-R DLL40X Z DLL40X 26 3.770,00
GSB-R D3DA75X Z D3DA75X 42 5.450,00
GSB-R D3DC100X Z D3DC100X 42 6.120,00
GSB-R D3DS150X Z D3DS150X 42 6.180,00
GSB-R D4DA200X Z D4DA200X 42 8.350,00
GSB-R D4DH250X Z D4DH250X 42 8.750,00
GSB-R D4DJ300X Z D4DJ300X 42 9.450,00
GSB-R D6DH350X Z D6DH350X 42 11.250,00
GSB-R D6DJ400X Z D6DJ400X 42 12.350,00
μοντέλα Χαμηλών θερμοκρασιών
Code
κωδικός
Compressor
Συμπιεστής
Receiver
δοχείο υγρού dm³
Price List
Τιμή
GSB-B KSL20X Z KSL20X 26 3.450,00
GSB-B DLL30X Z DLL30X 26 3.700,00
GSB-B DLSG40X Z DLSG40X 26 3.800,00
GSB-B D3DA50X Z D3DA50X 42 5.550,00
GSB-B D3DC75X Z D3DC75X 42 6.000,00
GSB-B D3DS100X Z D3DS100X 42 7.650,00
GSB-B D4DL150X Z D4DL150X 42 9.000,00
GSB-B D4DT220X Z D4DT220X 42 10.000,00
GSB-B D6DL270X Z D6DL270X 42 11.500,00
GSB-B D6DT300X Z D6DT300X 42 14.200,00
• Units are fitted with DWM Copeland™ semi-hermetic reciprocating
compressors, rigid mounted.
• Shut-off valves on suction and discharge, oil sight glass, thermistor
motor protection, simple safety valve.
• Cooling fan on low temperature models and medium temperature models :
DK, DL.
• Crankcase heater.
• Control the presence of oil (on models D3-D4-D6).
• HP liquid receiver 26 liters. Rotalock shut off valves on liquid receivers (inlet
and outlet).
• HP preset pressure switch on compressor.
• Οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με ημίκλειστου τύπου παλινδρομικούς
συμπιεστές Copeland.
• Βάνες αναρρόφησης και κατάθλιψης, δείκτης λαδιού, θερμικό προστασίας
κινητήρα, βαλβίδα ασφαλείας.
• Ανεμιστήρας κεφαλής για τα μοντέλα χαμηλής και μέσης θερμοκρασίας:
DK, DL.
• Αντίσταση λαδιού.
• Εγκατεστημένο πιεσοστάτη λαδιού στα μοντέλα συμπιεστών D3-D4-D6
• Συλλέκτη υγρού 26λίτρων με βάνες ελέγχου και αποκοπής εισόδου και
εξόδου.
• Εγκατεστημένο πιεσοστάτη υψηλής πίεσης στον συμπιεστή

Συμπυκνωτικές μονάδες Carrier για ναυτιλιακές εφαρμογές
Ψυκτικό r-407C, ψύξη με θαλασσινό νερό
Code
κωδικός
Cooling Capacity
Ψυκτική Απόδοση RT
Voltage
Τάση
Weight
Βάρος kg
Price List
Τιμή
90MA404-5- 3,0 208/230-3-60 188 *
90MA404-6- 3,0 460-3-60 188 *
90MA404-9- 3,0 400-3-50 188 *
90MA406-5- 5,0 208/230-3-60 208 *
90MA406-6- 5,0 460-3-60 208 *
90MA406-9- 5,0 400-3-50 208 *
90MA408-5- 7,5 208/230-3-60 440 *
90MA408-6- 7,5 460-3-60 440 *
90MA408-9- 7,5 400-3-50 440 *
90MA412-5- 10,0 208/230-3-60 455 *
90MA412-6- 10,0 460-3-60 455 *
90MA412-9- 10,0 400-3-50 455 *
* Επικοινωνήστε με το κατάστημα TOTALINE
Συμπυκνωτικές μονάδες Carrier για ναυτιλιακές εφαρμογές
Ψυκτικό r-404Α, ψύξη με θαλασσινό νερό
Code
κωδικός
Cooling Capacity
Ψυκτική Απόδοση RT
Voltage
Τάση
Weight
Βάρος kg
Price List
Τιμή
90MA504-5- 3,0 208/230-3-60 188 *
90MA504-6- 3,0 460-3-60 188 *
90MA504-9- 3,0 400-3-50 188 *
90MA506-5- 5,0 208/230-3-60 208 *
90MA506-6- 5,0 460-3-60 208 *
90MA506-9- 5,0 400-3-50 208 *
90MA508-5- 7,5 208/230-3-60 440 *
90MA508-6- 7,5 460-3-60 440 *
90MA508-9- 7,5 400-3-50 440 *
90MA512-5- 10,0 208/230-3-60 455 *
90MA512-6- 10,0 460-3-60 455 *
90MA512-9- 10,0 400-3-50 455 *
* Επικοινωνήστε με το κατάστημα TOTALINE